Bilaterálny fond

Na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi donorskými krajinami (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Slovenskom, existuje osobitný Bilaterálny fond, ktorý je súčasťou Programu Demokracia a ľudské práva. Žiadatelia môžu žiadať o grant z tohto fondu na základe a za podmienok uvedených v samostatnej Výzve na predkladanie návrhov aktivít z Bilaterálneho fondu. Obdobie realizácie podpory z Bilaterálneho fondu je priebežne od zverejnenia výzvy, najneskôr do apríla 2016. Celková finančná alokácia určená na budovanie a napĺňanie bilaterálnej spolupráce a bilaterálnych partnerstiev je 138 060 €. V rámci bilaterálneho fondu je možné žiadať až 100% oprávnených výdavkov, nie je teda potrebné spolufinancovanie. Minimálna výška grantu pre jedného žiadateľa je 1000 €, maximálna výška grantu je 10 000 €. Bližšie informácie nájdu žiadatelia v príručke pre žiadateľa o poskytnutie grantu z Bilaterálneho fondu.


Oznámenie o predĺžení termínu na predkladanie žiadostí

Oznámenie o predĺžení termínu na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu Program Demokracia a ľudské práva.

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation ako správca Programu Demokracia a ľudské práva oznamuje, že Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu zo dňa 02.11.2015, s pôvodný termínom uzávierky 08.01.2016, je predĺžená do 22.01.2016.

Žiadosti o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu tak môžu byť predkladané priebežne, od 02.11.2015 najneskôr do 22.01.2016.

Žiadosť spolu so všetkými jej súčasťami a prílohami musí byť podaná v slovenskom jazyku, odoslaná elektronicky prostredníctvom formulára na http://fondpremvo.osf.sk v období od 02.11.2015 najneskôr do 22.01.2016. Zároveň musí byť kompletná Žiadosť doručená poštou do sídla Správcu (Nadácia otvorenej spoločnosti, MVO – FOND, Baštová 5, 811 03 Bratislava). Žiadosť musí obsahovať všetky jej súčasti a prílohy, pričom je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky na zalepenej obálke s názvom „Žiadosť o grant z Bilaterálneho fondu“.

Kompletná žiadosť pozostáva z:

 • Formulár Žiadosti o grant (podpísaný oprávnenými osobami);
 • Rozpočet a komentár k rozpočtu (podpísaný oprávnenými osobami);
 • Vyhlásenie o partnerstve (podpísané partnerom – v poštou zasielanej žiadosti neakceptujeme scan, ani kópiu Vyhlásenia) ;
 • Povinné prílohy

Povinné prílohy k žiadosti (postačujú kópie, nemusia byť notársky overené) sú:

 1. Stanovy, štatút alebo iný zakladací dokument žiadateľa;
 2. Kópia dokladu o registrácii žiadateľa (nie staršia ako 6 mesiacov);
 3. Doklad preukazujúci osobu štatutára žiadateľa;
 4. Účtovná závierka žiadateľa, za predchádzajúci kalendárny rok (v prípade UZ v podvojnom účtovníctve sa za kompletnú účtovnú závierku považuje: Výkaz súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej závierke);
 5. Osvedčenie o registrácii na DPH (v prípade, že je žiadateľ platiteľom DPH);
 6. Profesijný životopis osôb zodpovedných za koordináciu a za finančné riadenie;

V prípade, ak žiadateľ nepredloží kompletnú žiadosť (žiadosť nespĺňa kritériá administratívnej zhody), bude táto zamietnutá. V takomto prípade má žiadateľ možnosť podať rovnakú Žiadosť ešte raz, a to najneskôr do 22.01.2016.

Časté chyby pri podávaní Žiadostí:

 • predložený scan alebo kópia Vyhlásenia o partnerstve
 • chýbajúce Poznámky k účtovnej závierke v prípade UZ v podvojnom účtovníctve
 • chýbajúce profesijné životopisy osôb zodpovedných za koordináciu a finančné riadenie,
 • chýbajúce podpisy – na žiadosti, rozpočte, vyhlásení o partnerstve
 • rozpočtované výdavky na projektového manažéra, príp. na finančného manažéra (v tejto Výzve podporujeme AKTIVITY, nie ucelené projekty)

Žiadosti budú posudzované a schválené len do vyčerpania finančných prostriedkov určených pre Bilaterálny fond. V prípade vyčerpania prostriedkov Bilaterálneho fondu bude táto informácia bezodkladne zverejnená na internetovej stránke Správcu.

Maximálne trvanie aktivít je do 30.04.2016. Aktivity a výdavky plánované a uskutočnené po tomto dátume budú považované za neoprávnené.


Ako žiadať o podporu

 • Prečítajte si pozorne výzvu a príručku pre žiadateľa. Naplánujte aktivity a premyslite si, akú zmenu môžu vami navrhované aktivity priniesť z hľadiska posilnenia spolupráce medzi donorskými krajinami a Slovenskom v rámci jednotlivých oblastí podpory. V prípade nejasností a otázok kontaktujte programové manažérky pre jednotlivé oblasti emailom alebo telefonicky a dohodnite si osobnú konzultáciu. Rešpektujte tiež prosím čas vyhradený na telefonické konzultácie, a to v pracovné dni od 10:00 – 16:00. Na emaily budú projektové manažérky odpovedať spravidla do 24 hodín v pracovné dni.
 • Zaregistrujte sa na stránke http://fondpremvo.osf.sk pod menom vašej organizácie. Pri ďalšom používaní sa prihlasujte pod svojím menom a heslom. Žiadosť o grant z Bilaterálneho fondu môžete až do termínu uzávierky vypĺňať priebežne – môžete sa k nej kedykoľvek vrátiť a uložiť aktuálne úpravy. Po odoslaní projektu však už nebude možné projekt konzultovať ani meniť.
 • Vypracujte Žiadosť o grant z Bilaterálneho fondu. Podajte Žiadosť o grant z Bilaterálneho fondu. Žiadosť sa skladá z Formulára projektu, ktorý nájdete na stránke http://fondpremvo.osf.sk/, Formulára rozpočtu projektu s komentárom a z Vyhlásenia o partnerstve.
 • Žiadosť o grant musí byť podaná v slovenskom jazyku, elektronicky na http://fondpremvo.osf.sk a doručená poštou do sídla Správcu so všetkými jej súčasťami a prílohami, spôsobom a v termínoch stanovených v tejto výzve najneskôr do 22.1.2016, vrátane. Rozhodujúci je dátum pečiatky na obálke žiadosti. Žiadosti nie je možné podávať fyzicky na adrese správcu Programu. Podrobné informácie nájdu žiadatelia v Príručke pre žiadateľa k tejto Výzve.
 • Predložený projekt bude po skontrolovaní administratívnej zhody a kritérií oprávnenosti odoslaný na posúdenie nezávislým hodnotiteľom a hodnotiteľkám, ktorí/é posúdia Žiadosť z hľadiska obsahovej zhody uverejnenej v príručke. Finálne rozhodnutie o udelení resp. neudelení podpory predloženým Žiadosťam o grant urobí Správna rada NOS – OSF.
 • Výsledky hodnotiaceho procesu budú uverejnené na stránke www.osf.sk spravidla do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti. Úspešných ako aj neúspešných žiadateľov budeme informovať písomne v nasledujúcich pracovných dňoch. Úspešných žiadateľov vyzve v nasledujúcich dňoch Správca Programu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí grantu.

Elektronická súčasť k Žiadosti o grant

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY

BASIC DOCUMENTS